Kirkeby oppvekstsenter ble avviklet i 2020. Siden har kommunen jobbet med å finne en løsning for den videre bruken av bygningen.

Den ble først tilbudt bygdefolket for den symbolske summen av en krone, men ingen lag og foreninger i bygda så seg i stand til å overta og drifte en så stor bygning.

Dermed ble dette forslaget lagt vekk.

I fjor var det snakk om å legge bygningen ut på det åpne markedet for to millioner kroner etter å ha fradelt store deler av utearealene.

Utearealene omfatter fotballbanen sør for skolebygningen og lekeplassen vest for skolebygningen.

Disse arealene skal forbli i kommunalt eie, sånn at barn og ungdom i Nordskogbygda kan benytte seg av dem.

Foreslår kirkestue i kapellet

Salgsprosessen har latt vente på seg av en spesiell årsak.

Kirkeby er i en årrekke blitt benyttet som kirkestue, og det siste året har det vært jobbet med å finne et alternativ.

Nå er det klart at både Nordskogbygda menighetsråd og Elverum kirkelige fellesråd støtter en løsning, som går ut på å søke og endre gravkapellet til kirkestue.

I et vedtak gjort i Elverum kirkelige fellesråd 23. mai heter det at bruk er det beste vern, og at bygget, etter rehabilitering og med et eventuelt nytt tilbygg, vil dekke alle funksjoner for menigheten.

Eiendomsstaben i Elverum kommune har utredet nødvendige tiltak og kostnader knyttet til rehabilitering og ombygging av deler av kapellet.

Ombygging er nødvendig for å få etablert tilfredsstillende kjøkken til bruk for kirkestua.

Tiltakene omfatter i tillegg utbedring av bårerom, samt etablering av universell utformet adkomst.

Det er også registrert råte på nedre del av utvendig panel, som må utbedres.

Samlet investeringskostnad er beregnet til 6,2 millioner kroner inklusive merverdiavgift.

Ber politikerne vedta salg

Nå anbefaler kommunedirektøren at Kirkeby oppvekstsenter blir lagt ut for salg, og at salget gjennomføres etter at fradeling av utearealene er gjennomført.

Kommunedirektøren ber om fullmakt til å akseptere bud under prisantydningen (to millioner kroner) for å begrense kostnadene til tomgangsdrift.

Videre går han inn for at Nordskogbygda kapell rehabiliteres og ombygges, slik at bygget kan benyttes til kirkestue.

Saken skal behandles i formannskapet 7. september og går videre til kommunestyret 21. september.

Dersom kommunedirektørens innstilling blir vedtatt, må rehabiliteringen av kirkestua inn i kommunens handlings- og økonomiplan for perioden 2023–2026.

Tiltaket, som altså er kostnadsberegnet til 6,2 millioner kroner, skal finansieres ved bruk av lånemidler, samt inntekter fra salget av Kirkeby oppvekstsenter og merverdiavgiftskompensasjon.

Lag og foreninger, som i dag har benyttet Kirkeby oppvekstsenter som forsamlingslokale, blir i stedet bedt om å bruke Skogheim samfunnshus.