Fra nyttår var Hedmark og Oppland historie, og opp fra asken oppsto Innlandet. Det er blant annet Senterpartiet misfornøyd med, og i en pressemelding lørdag, tar Hedmark Sp til orde for å avholde en folkeavstemning.

– Regjeringens regionreform ble bestemt i hast av et håndfull mennesker på et regjeringskontor. Fylkesgrenser som har bestått i flere hundre år ble opphevet med et pennestrøk. Sammenslåingene av fylkene ble svært knapt begrunnet. Ut over store ord om demokratireform og «nye viktige oppgaver», ble det i liten grad pekt på hvilke problemer alle fylkessammenslåingene skulle løse, står det i pressemeldingen.

Fylkespartiet viser til at begge fylkestingene stemte imot en sammenslåing, og mener at nye oppgaver som ble lovet fylkene, ikke har kommet på plass.

– De «nye store oppgavene» har verken det nye Innlandet eller noe annet fylke i Norge sette noe til. Dersom fylkene skulle få større oppgaver, ville det være naturlig å starte med oppgaven fylkene tidligere hadde, nemlig eierskapet til og styringen av sykehusene i regionen. Slike oppgaver kom ikke. Fylkene fikk heller ikke mer makt, skriver Hedmark Sp.

Fylkespartiet er også redd for at sammenslåingen vil føre til sentralisering, og frykter for distriktene.

– Innlandet er nå et fylke med 20 % større areal enn Danmark. Vi får en geografi der Østerdalen, Gudbrandsdalen og Valdres med langsgående dalstrøk deler fylket i tre deler om vinteren. Dette gjør at avstandene mellom de styrte og de styrende større. Færre personer skal bestemme over flere, noe som gir en sentralisering av makt. All erfaring tilsier at sentralisering av makt på sikt også gir sterk sentralisering av folk, står det i pressemeldingen.

Derfor blir det foreslått å avholde en folkeavstemning, der innbyggerne i Innlandet får bestemme om det nye fylket skal bestå, eller om Hedmark og Oppland skal gjenoppstå.

– Hedmark Senterparti krever derfor at det avholdes folkeavstemning der folket i Hedmark og Oppland blir spurt direkte til råds om de ønsker å beholde dagens Innlandet fylke, eller om de ønsker å gjenopprette de to selvstendige fylkene Hedmark og Oppland. En slik folkeavstemning bør holdes samtidig som stortingsvalget i september 2021. Dersom en slik folkeavstemning ikke lar seg avvikle denne dagen, ønsker Hedmark Senterparti at det blir avholdt en rådgivende folkeavstemning kort tid etter regjeringsskiftet i 2021.