Elverum kommune jobber med å utarbeide en ny reguleringsplan for området ved Skansen.

I den anledning vurderes det om Grindalsvegen skal stenges for godt.

– Det er bra at de vurderer det, sier Robert Wolff, som flere ganger har uttrykt misnøye med at folk kjører ulovlig på vegen.

Omstridt

Grindalsvegen er en kommunal veg med fartsgrense 30 kilometer i timen. Vegen er tiltenkt beboerne øst og vest for jernbanen i området og det er ikke tillatt med gjennomkjøring.

Tidligere har beboere i området uttrykt frustrasjon over ulovlig gjennomkjøring på vegen, men nå vurderer altså kommunen å stenge den for godt.

I et brev fra kommunen til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen kommer det fram at kommunen har snakket med Bane Nor og at det nå foreligger to forslag for videre regulering av vegen.

Flere løsninger

Kommunen har vært i kontakt med Bane Nor vedrørende vegen og jernbaneovergangen og Bane Nor foreslår å flytte krysningspunktet over jernbanen.

Deres forslag er å holde Grindalsvegen åpen, men at kryssing over jernbanen flyttes nord for kjørende.

Med en slik løsning vurderes det om dagens jernbanekrysning videreføres for myke trafikanter, men at trafikksikkerheten utbedres.

Det vurderes å gjøre overgangen planfri slik at vegen blir sikrere, spesielt for barn og unge som krysser togbanen daglig til og fra skolen.

Det andre forslaget er å stenge Grindalsvegen og ikke legge om en ny veg for trafikk lenger nord. Da vil det vurderes om dagens krysningspunkt kun vil være tilrettelagt for myke trafikanter.

 • Markør nummer en indikerer dagens krysningspunkt som vurderes tilrettelagt for myke trafikanter med en planfri overgang.
 • Markør nummer to viser punktet hvor vegen vurderes stengt fra.
 • Markør nummer tre indikerer punktet hvor en eventuell ny overgang for trafikk vil komme om Bane Nor sitt forslag realiseres.
 • Begrenset tilgang

  Kommunen gjennomførte trafikktellinger langs Grindalsvegen i 2021.

  Tellingene avslørte at et var relativt lite trafikk på vegen som nå vurderes stengt. I kommunens papirer kommer det fram at utviklingen av vegen er blitt vurdert for å begrense mengden trafikk og ulovlig gjennomkjøring på strekningen.

  – Med farten som er på vegen her så er det nesten så det skjer noe her, sier Robert Wolff når Østlendingen spør han om hva han tenker om kommunens vurderinger av vegen.

  Kommunen har sendt et brev til Innlandet fylkeskommune hvor de fastslår at en stengning av Grindalsvegen for kjørende vil gi mindre mulighet for adkomst til og fra Leiret.

  – Egentlig er det bare bra at de vurderer å stenge den. Trafikken har ikke løst seg og farten er fortsatt høy. Jeg vil tenke at å kutte biltrafikken helt og tilrettelegge for myke trafikanter er det beste. Det er masse barn som bruker skolevegen.

  Wolff presiserer at om Grindalsvegen stenges helt for trafikk må kommunen utbedre krysset på vestsiden av jernbanebrua da alle som bor i området da må benytte seg av krysset ved jernbanebrua.

  – Det er nesten ingen som kjører der for det er så å i umulig å benytte seg av det. Det er mye trafikk og lite sikt over jernbanebrua, sier Wolff.