«Riksantikvaren har vurdert at planen ikke er i konflikt med nasjonale interesser, og vi tar dermed ikke over saken», skriver seksjonssjef Leidulf Mydland og saksbehandler Line Bårdseng hos Riksantikvaren i et brev til Innlandet fylkeskommune.

Bakgrunnen er Lunke-familiens planer om å bygge cirka 90 boliger på stedet der Garvergården ligger i dag.

Innlandet fylkeskommune vurderte før sommerferien en innsigelse mot planen, basert på at hensynet til kulturminner ikke var tilstrekkelig ivaretatt. Årsaken er at reguleringsforslaget åpner for riving av Lunkegården i Storgata.

Politikerne i fylkesutvalget valgte ikke å fremme innsigelse. Dermed gikk saken til vurdering hos Riksantikvaren.

15. august var Riksantikvaren på befaring på stedet, sammen med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, tiltakshaver og arkitekt. Konklusjonen ble fattet i etterkant av denne befaringen.

Riksantikvaren poengterer samtidig at fylkeskommunen og kommunen må følge opp saken når og hvis Lunkegården en gang skal rives.

Det vises til reguleringsbestemmelsenes krav om at Storgata skal opprettholde sin karakter.

Fra før foreligger det innsigelser fra Statsforvalteren i Innlandet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Disse er knyttet til håndtering av flomvann fra Sagåa, som krysser området i kulvert. Sweco bistår Garvergården Holding AS med dette.