Trysilhus behøver ikke bygge miljøvennlig i Ydalir – nå krever kommunen endringer

MILJØKRAV: Denne gjengen jobber for at kommunene skal få anledning til å stille strengere miljøkrav på enkelte områder, blant annet i Ydalir. Fra venstre: Prosjektleder infrastruktur Ole Enger, prosjektleder Ydalir Anne-Thekla Tonjer og leder Elverum Vekst, Odd-Erling Lange.

MILJØKRAV: Denne gjengen jobber for at kommunene skal få anledning til å stille strengere miljøkrav på enkelte områder, blant annet i Ydalir. Fra venstre: Prosjektleder infrastruktur Ole Enger, prosjektleder Ydalir Anne-Thekla Tonjer og leder Elverum Vekst, Odd-Erling Lange. Foto:

Elverum kommune kan ikke med loven i hånd kreve at Trysilhus følger Masterplanen for miljøvennlig bygging i Ydalir. På grunn av denne og liknende erfaringer krever kommunene Bærum, Bodø, Elverum, Oslo og Trondheim lovendringer.

DEL

– Vi er jo heldige i Elverum fordi Tomteselskapet eide størsteparten av områdene i Ydalir. Som grunneier kan vi stille miljøkrav til hvordan utbygginga skal skje. Men kommunen kan ikke med loven i hånd, stille strengere miljøkrav enn byggforskriftene hjemlet i plan- og bygningsloven, sier prosjektleder i Ydalir, Anna-Thekla Tonjer.

Trysilhus kjøpte ei 30 dekar stor tomt av Knut Holter. Siden han ikke stilte krav om at utbygger må følge masterplanen for miljøvennlig bygging i Ydalir, behøver ikke Trysilhus å bygge miljøvennlig.

De er pr. definisjon ikke en del av Ydalir, men ligger tett inntil, og vil ellers nyte godt av bydelens fortrinn som skole, barnehage og ferdige uteområder til lek og rekreasjon.

– For å angripe klimakrisen effektivt og bevege oss mot et samfunn med lavere utslipp, må vi bygge kompakte byer og tettsteder med null utslipp av klimagasser i et livsløpsperspektiv. Det handler om klimavennlige energikilder, effektiv kollektivtrafikk og sykkel- og gangstier, håndtering av avfall og overvann, sier Tonjer.

– Utfordringen er at så lenge kommunen ikke kan pålegge utbyggerne å bygge klimavennlig, blir områdene urealiserbare så lenge utbygger sjøl ikke stiller strengere klimakrav enn byggforskriften gjør.

– Lovverket må endres

Anna-Thekla Tonjer tok problemstillingen opp i forskningssenteret ZEN som Elverum er en del av, og det viste seg at andre kommuner står oppe i samme problemstillingen.

De har derfor, sammen med andre kommuner som planlegger miljøvennlige bydeler, skrevet brev til ZERO og til Klima- og miljøverndepartementet der de krever at kommuner på lovlig vis må få planlegge områder med strengere miljøkrav enn TEK17.

Kommunene foreslår at det kan settes krav om passivhusstandard, og at det kan kreves klimagassregnskap for transport, materialer og energibruk. Videre forslår kommunene å utforme en bestemmelse om klimakvalitet i loven, at det må stilles krav om bærekraft på lik linje med krav til estetikk, eller at Norge gjør som Sveits der kommunene, på egnede områder, har anledning til å utarbeide en egen plan med særlige miljøkrav.

– Det haster!

– Dersom arbeidet med allerede påbegynte pilotområder, blant annet gjennom forskningssenteret ZEN, skal lykkes, haster det med å gjøre endringer i gjeldende lov- og regelverk slik at kommunene kan stille strengere miljøkrav til utbyggerne ut over gjeldende byggforskrift, heter det i brevet fra Bodø, Bærum, Elverum, Oslo og Trondheim kommuner, samt Sintef, NTNU og Elverum Vekst.

Artikkeltags